Foto: TIL

För däin plattdöitschen Bandcontest Plattsounds is 2020 ´n ganz besonnert Joahr: denn use Wettbewerb werd tahn Joahr eold! Wäi witt dütt Jubiläum mije plattdöitscher Musäik düchtich fäiern. Dortau seuke wäi junge Bands iut Niersassen, däi Lust hett, bäin plattdöitschen „Grand Prix“ an 21. November in Stadthoagen uppe Böihne te stährn. Bands un Musäiker kürnt seck doaför bett taun 30. September anmelln. 

Bäin Finale in Kulturzentrum van Stadthoagen, däi „Alten Polizei“, schött denn rund tahn Bands ühre Songs vördräigen, däi ut däin Genres „Rock, Pop, HipHop, Electro, Punk, Reggae, Metal eoder SingerSongwriter“ säin schött – dat ganze natörlich up platt!

Dormije folget däi Finalisten 90 annern jungen Bands ut 40 Dörpern un Städten in ganz Niersassen, däi all bäi Plattsounds mijemaket hett. „Däi Plattsounds Bandcontest hat´ne ganz dolle Erfolgsgeschichte“ seggt Meyers Stefan, Plattdöitsch-Referent bäije Oldenbörchsche Landschaft. „Wu et mije däin Projekt leosgüng, wüssten wäi nich, ob Jugendliche ärwahaupt Lust hett, Musäik up platt te maken – tahn Joahr läiter sind bolle 200 näihje un moderne Läider up platt riutekurm. Dat is ´ne greote Bereicherunge för däi plattdöitsche Kulturszene. Et wäiset ösch, wu gaut Platt bäi jungen Löijen ankummt.“

„Wäi freuet ösch düchtig, datt dat Jubiläum van Plattsounds bäi ösch in Schaumborch stattfinnt“ seggt Seegers Lu, Geschäftsführerin vanne Schaumbörchschen Landschaft, däi düt Joahr däin Band-Contest utrichtet. „Dat Kulturzentrum Alte Polizei in Stadthoagen is däi beste Stiehe, däi wäi för dat Finale an 21. November hett. Dat werd ´n ganz besonnerer Ärmd.“ Däi lesden Joahre hett ewäiset, wu fantastisch gladde Musäik un däi coolste Sprärke ut´n Norden tehopepasset. „Dorümme hoffe wäi, datt seck eok virle junge Löije ut´n Schaumbörchschen Lanne anmellt“, sett Seegers Lu noch ein när.

Musäiker, däi seck för dütt Projekt begeistert, briuket kein Platt te kürn. Et recket, wenn sei seck mije´n Läid van seck anmellt, ´ne Ärwasettunge gifft et denn van däin Plattsounds-Team. Dornär mott bleoß noch ´ne plattdöitsche Version van däin Stücke innerecket wirn. Van alln plattdöitschen Stücken wird denn däi Finalisten utewäihlt. Wer mijemaket, kann an Enne diusend (1.000), sesshunnert (600) un dreihunnert (300) Euros kräijen. Wer mijemaken well, schall nich jünger wäi fufftahn (15) un nich öller wäi drüttich (30) Joahr eold säin un ut Niersassen kurm eoder niu doar wuhrn.

Wäi freuet ösch up virle Bewerbungen bett taun 30. September 2020. Un häija gaht et när däi Anmeldunge.

Dat Finale up Facebook.