Stepdragon

Wys dy wo dat leven geyt
Låt me di nåbringen
an dat gevoel wo du na söcht hest
Leven dat du bald misst
Låt leevde dyn systeem beswymeln
Entspan un verleer de kontrol
Wan ik verwacht dy to geneten
Lean trüg un vry dyn seel 

-Refrain-
Gryp de schangs
Dryv weg dat to voelen
In dy begraven
Du warst dat wiss ni grypen
vannacht

-Vers 2-
Sachte pornos daakt in’ t nacht
Döken dee dat licht bedekken
Beröör my wo du dat magst
Verleden do ni noch mål