Barry Yoko
[:de]
Barry Yoko

Barry Yoko

Säch, worüm löpps du up dine knei?
Säch, worüm döit di dat nich wie?
Säch, worüm moss du allet klären?
Säch, worüm lauts du dat nich wärn?

Komm, min jung ik säch di wat,
Oder kürs du gar kin platt?[:pl]

Barry Yoko

Barry Yoko

Säch, worüm löpps du up dine knei?
Säch, worüm döit di dat nich wie?
Säch, worüm moss du allet klären?
Säch, worüm lauts du dat nich wärn?

Komm, min jung ik säch di wat,
Oder kürs du gar kin platt?[:][:de]

Wenn du weiß, watt du häs,
Weiß du erst watt du bis,
Und nu wonders du di,
Nu is din halvet leven vörbie.

Säch, worüm sächs du nich mal stop?
Säch, worüm magst du di son kopp?
Säch, worüm moss du allet klären?
Säch, worüm lauts du dat nich wärn?

Komm, min jung ik säch di wat,
Ik häv din rumgegrine satt.

Wenn du weiß, watt du häs,
Weiß du erst watt du bis,
Und nu wonders du di,
Nu is din halvet leven vörbie.[:pl]

Wenn du weiß, watt du häs,
Weiß du erst watt du bis,
Und nu wonders du di,
Nu is din halvet leven vörbie.

Säch, worüm sächs du nich mal stop?
Säch, worüm magst du di son kopp?
Säch, worüm moss du allet klären?
Säch, worüm lauts du dat nich wärn?

Komm, min jung ik säch di wat,
Ik häv din rumgegrine satt.

Wenn du weiß, watt du häs,
Weiß du erst watt du bis,
Und nu wonders du di,
Nu is din halvet leven vörbie.[:]