4 Gewinnt
[:de]
4 Gewinnt

4 Gewinnt


Intro
Kons in’n schloap, doar wott ick wach, musik van de delle, wat is dat vör’n krach?
(Dat is de bass…)
Ick sitt op’n pott, un lees een book, de döör is löss, wel kummt doar üm‘ hook?
(Hier kummt de bass…)[:pl]
4 Gewinnt

4 Gewinnt


Intro
Kons in’n schloap, doar wott ick wach, musik van de delle, wat is dat vör’n krach?
(Dat is de bass…)
Ick sitt op’n pott, un lees een book, de döör is löss, wel kummt doar üm‘ hook?
(Hier kummt de bass…)[:][:de] Oh Altine, kannst du se hör’n? Oh Jan-Harm, nu hör up te sör‘n!
Oh Altine, ick kann se hör’n! Oh Jan-Harm, nu hör up te sör’n!
Ick sit in’n goarn, wat kummt doar an flögen, ick streck mien buk in de sünne, dat bint doch keene möwen!
(Dat is de bass…)
Ick krich te völl, ick bruk ‘n bier, do de schraunk löss, och nee, doar bint se, de vier!
(Hier is dien bier…)
Oh Altine, kannst du se hör’n? Oh Jan-Harm, nu hör up te sör‘n!
Oh Altine, ick kann se hör’n! Oh Jan-Harm, nu hör up te sör’n!
Ick lich in’t graff, alles is still, heb miene rösst, dat is alles wat ick will!
(Dat hess‘ di dacht…)
Dat hess‘ di dacht![:pl] Oh Altine, kannst du se hör’n? Oh Jan-Harm, nu hör up te sör‘n!
Oh Altine, ick kann se hör’n! Oh Jan-Harm, nu hör up te sör’n!
Ick sit in’n goarn, wat kummt doar an flögen, ick streck mien buk in de sünne, dat bint doch keene möwen!
(Dat is de bass…)
Ick krich te völl, ick bruk ‘n bier, do de schraunk löss, och nee, doar bint se, de vier!
(Hier is dien bier…)
Oh Altine, kannst du se hör’n? Oh Jan-Harm, nu hör up te sör‘n!
Oh Altine, ick kann se hör’n! Oh Jan-Harm, nu hör up te sör’n!
Ick lich in’t graff, alles is still, heb miene rösst, dat is alles wat ick will!
(Dat hess‘ di dacht…)
Dat hess‘ di dacht![:]