Jenkin's Porcupine

Se hett alls wat ik will un bruuk, 
se wiest mi, wo dat Leven wesen kann,
Se maakt mien Leven so lecht,
Se is mien Sünn, mien lüttje Lücht.
 
Wenn se enerwaar rinkuumt
all Ogen up hör
 
Wiel se en Sireen is
maakt se mi de hele Tied verrückt
Se is en Sireen
Wegen hör fööl ik mi high
Se is en Sireen, ik kann neet genoog van hör kriegen.
 
Se is en Versöken 
Harrijasses nee!
 
dat föhlt sük an, as wenn ik neet amen kann
Se maakt mi so blied, so blied
de Höchte maakt mi neet bang.
 
Wenn se enerwaar rinkuumt
all Ogen up hör
 
Wiel se en Sireen is
maakt se mi de hele Tied verrückt
Se is en Sireen
Wegen hör fööl ik mi high
Se is en Sireen, ik kann neet genug van hör kriegen.
 
Übersetzung: Ostfriesische Landschaft