[:de]The Manic Foxes[:]

Schlout jou unsen Rudel an, de Snut de steiht no vörn.
Spitzt nun joune Lauscher, denn nun gifft wat tou hörn.
En jeder Voss, de levt alleen, or de hier sind licht gestört.
Gevt uns nun en beten tied, denn sowat häbt je noch nie nich hört! – Den man tau!

Over Bargen, dör de Wälder stöbert wie bit in de Felder.
In de Köpp hebbet wie nur dummet Tüch; wer dat anners sächt, de kennt uns nich! Wie klaut de Goos und stiebitz Hosen – un danzt in’n düstern wie dull up den Rosen. Wie wüllt amüsieren, uns nicht jenieren – alle Menschen danzt de ganze Nacht mit dänn Tieren.

Ganz gliek, ob dat en Jung ist oder Deern, de voss dricht nie ne Perlenkeern.
Mokt en Heim ut’n heimlichen Ort – Wildhüter öffnet de Vossen de Porten.
Den Horden! – Kein Jäge wird uns morden!
De Reh schlopt lies, on tou vertelln;
De Wulf mach hulen, aber de voss de bellen!