[:de]

Segg mol, worüm hest Du dat denn so maakt?
Du – ik wull dat so maken!
Aver worüm hest Du dat nich so maakt?
Du – ik wull dat so maken!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.[:pl]

Segg mol, worüm hest Du dat denn so maakt?
Du – ik wull dat so maken!
Aver worüm hest Du dat nich so maakt?
Du – ik wull dat so maken!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

Worüm hest Du Di denn dat köfft?
Du – ik wull jüst dat hebben!
Aver worüm hest Du Di nich dat köfft?
Du – ik wull nix anneres hebben.
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

Refrain
Klookschieters – hebbt jümmers wat to seggen.
Klookschieters – weet jümmers wat, wat Du nich weetst.
Klookschieters – hebbt vun allens bloots dat Allerbest.
Klookschieters – könen allens beter.
Klookschieters – snacken Du dumm un dösig.
Klookschieters – kann ich gor nich af.

Segg mol, dat meenst Du doch nich so?
Du – ik meen dat aver so!
Dat kann nich angahn, dat Du dat so meenst.
Du – ik meen dat jüst so!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

Worüm seggst Du denn nu sowat?
Du – dat is dat, wat ik toseggen heff!
Aver sowat kannst du nich eenfach seggen!
Du – ik segg dat eenfach so!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

[:][:de]

Worüm hest Du Di denn dat köfft?
Du – ik wull jüst dat hebben!
Aver worüm hest Du Di nich dat köfft?
Du – ik wull nix anneres hebben.
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

Refrain
Klookschieters – hebbt jümmers wat to seggen.
Klookschieters – weet jümmers wat, wat Du nich weetst.
Klookschieters – hebbt vun allens bloots dat Allerbest.
Klookschieters – könen allens beter.
Klookschieters – snacken Du dumm un dösig.
Klookschieters – kann ich gor nich af.

Segg mol, dat meenst Du doch nich so?
Du – ik meen dat aver so!
Dat kann nich angahn, dat Du dat so meenst.
Du – ik meen dat jüst so!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

Worüm seggst Du denn nu sowat?
Du – dat is dat, wat ik toseggen heff!
Aver sowat kannst du nich eenfach seggen!
Du – ik segg dat eenfach so!
Un de dat mag, de mag dat – un de dat nich mag –
De mag dat denn woll nich mögen.

[:]