Dat Leven is so riek un bunt,
vull Farven, Phantasie,
mol gifft dat Ecken, mol is dat rund,
wo´t kummt, dat weest du nie.
 
un so verschieden sünd de Lüüd, 
de een, de singt un fleit, 
de anner früst an´t warme Füür, 
finnt keene Levensfreid.
 
Chorus: 
So as dat Leven speelt
 
Wo mennig een swümmt bavenop, 
veel Glück warrt em todeel, 
doch Foken stellt sik dat op´n Kopp, 
denn is dor nich mehr veel. 
 
wo goot dat een nich ohnen kann, 
wat morgen freit or quält, 
dat kummt, dor änners du nix an, 
so, as dat Leven speelt.