Du liggst in miene Arms
de vele Spleten tellt.
Du sluukst en Pill dal
Dien Kind, dat schall nich op de Welt.

Du kickst op en’n Töller
tweisplittert is de Rand.
Dat is keen Honnig, nee dat‘s
Bloot dor an dien Hand.

Kumm!
Wi geevt uns.
Kumm!
Wi hoolt uns!
Kumm!
Wi maakt uns!
Een den annern krank.

Du hest mi in dien Hannen,
fangst mi in mit dien groot Nett.
Leggst dien Hand op miene Wunn
un schüerst, dat se blödt

Du nimmst de Drogen,
ik maak’t as du.
Wi dükert ünner,
ik will hier rut.

neustart op Facebook